avatar

Xuehui WANG

PhD Candidate
Shanghai Jiao Tong University

Publications


Chongjie Si, Zekun Jiang, Xuehui Wang, Yan Wang, Xiaokang Yang, Wei Shen. "Partial Label Learning with A Partner". Thirty-Eighth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2024.
Xue Yang, Gefan Zhang, Wentong Li, Xuehui Wang, Yue Zhou, Junchi Yan. "H2RBox: Horizonal Box Annotation is All You Need for Oriented Object Detection". International Conference on Learning Representations (ICLR), 2023.
Kai Zhao, Xuehui Wang, Xingyu Chen, Ruixin Zhang, Wei Shen. "Rethinking Mask Heads for Partially Supervised Instance Segmentation". Neurocomputing, 2022.
Wei Shen, Zelin Peng, Xuehui Wang, Huayu Wang, Jiazhong Cen, Dongsheng Jiang, Lingxi Xie, Xiaokang Yang, Qi Tian. "A Survey on Label-efficient Deep Segmentation: Bridging the Gap between Weak Supervision and Dense Prediction". Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2023.
Yuzhi Zhao, Yongzhe Xu, Qiong Yan, Dingdong Yang, Xuehui Wang, and Lai-Man Po. "D2HNet: Joint Denoising and Deblurring with Hierarchical Network for Robust Night Image Restoration". European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022.
TMM
Yuzhi Zhao, Lai-Man Po, Xuehui Wang, Qiong Yan, Wei Shen, et al.. "ChildPredictor: A Child Face Prediction Framework with Disentangled Learning". IEEE Transactions on Multimedia (TMM), 2022.
Xuehui Wang, Kai Zhao, Ruixin Zhang, Shouhong Ding, Yan Wang, Wei Shen. "ContrastMask: Contrastive Learning to Segment Every Thing". Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022.
Xuehui Wang, Qingyun Zhao, Lei Fan, Yuzhi Zhao, Tiantian Wang, Qiong Yan, Long Chen. "Semasuperpixel: A Multi-Channel Probability-Driven Superpixel Segmentation Method". IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 2021.
WACV ORAL
Yuzhi Zhao, Lai Man Po, Tingyu Lin, Xuehui Wang, Kangcheng Liu, Yujia Zhang, Wing Yin Yu, Pengfei Xian, Jingjing Xiong. "Legacy Photo Editing with Learned Noise Prior". Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), Oral, 2021.
Xuehui Wang, Qing Wang, Yuzhi Zhao, Junchi Yan, Lei Fan, Long Chen. "Lightweight Single-Image Super-Resolution Network with Attentive Auxiliary Feature Learning". Proceedings of the Asian Conference on Computer Vision (ACCV), 2020.
  • Wei Shen is my PhD supervisor.
  • Long Chen is my master supervisor.
  • Lai-Man Po is Yuzhi's PhD supervisor.
  • Yuzhi Zhao is my friend who has close academic cooperation with me.